Betrokkenheid
van ouders en
leerlingen

BETROKKENHEID IS BELANGRIJK

Bij De Borghoek juichen we iedere vorm van betrokkenheid van ouders en leerlingen van harte toe. Wij betrekken ouders daarom graag bij de beslissingen die we nemen en trajecten die we lopen. Om de ouderbetrokkenheid te verhogen, organiseren wij regelmatig ouderavonden waarbij we ouders vragen om mee te denken. Naast de ouderavonden zijn er ook regelmatig ouder-kind-gesprekken, waarbij we de resultaten en groei bespreken. Verder wordt af en toe hulp gevraagd vanuit de klassen of vanuit de oudervereniging voor bijvoorbeeld vervoer.

COMMUNICATIE VIA SOCIAL SCHOOLS

Het platform Social Schools gebruiken wij om met u als ouders op een gemakkelijke manier in een veilige, afgesloten omgeving te kunnen communiceren. Zodra uw kind op school start, krijgt u een persoonlijke inlogcode. U kunt hier ook volgen hoe het gaat met uw kind.

MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR)

De MR vertegenwoordigt personeel en ouders van school en wordt door de directie geïnformeerd over de gang van zaken op school. De MR heeft advies- en instemmingsrecht, naar gelang het onderwerp. De MR vergadert iedere 6 weken en bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten van de school. Bij een deel van de vergadering is de directie aanwezig.

De MR overlegt met de directie en schoolbestuur over belangrijke schoolzaken. Enkele voorbeelden:

 • De verdeling en de besteding van de financiële middelen van de school.
 • Vaststelling of wijziging van het beleid over voorzieningen voor leerlingen.
 • Vaststelling of wijziging van regels op het gebied van het veiligheid-, gezondheid- en welzijnsbeleid.
 • Vaststelling of wijziging van de concrete taakverdeling binnen de schoolleiding.

OUDERPANEL

Het ouderpanel vormt het klankbord voor de directie. In het ouderpanel zitten zes ouders die meedenken over alle mogelijke onderwerpen binnen de school.

Het ouderpanel vergadert 5 keer per jaar samen met de directie.

ACTIVITEITENCOMMISSIE

De activiteitencommissie wordt gevormd door de klassenouders van de verschillende groepen. Zij ondersteunen de school en de activiteitencoördinator bij verschillende activiteiten binnen de school, zoals Kerst, Vastenavond, Pasen enz.

 

LEERLINGENRAAD

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen betrokken worden bij de school als organisatie en het schoolbeleid.

Dat onze leerlingen zich gezien en gehoord  voelen en een bijdrage leveren aan ons onderwijs. De leerlingenraad levert een bijdrage aan het betrekken van  leerlingen bij ons dagelijks onderwijs en onze organisatie. De leerlingen voelen zich gezien en gehoord en hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie.

De leerlingenraad heeft hiernaast de volgende doelstellingen:

 • Verantwoordelijkheid van leerlingen voor schoolse zaken bevorderen.
 • Leerlingen een beter inzicht geven in de organisatie  van de school.
 • Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen.
 • Bevorderen van verschillende vaardigheden van leerlingen
 • Het oplossen van problemen die bestaan binnen school
 • Leerlingen kennis laten maken met de democratische beginselen
 • Bevorderen van actief burgerschap

De klassenvertegenwoordigers uit de bovenbouwgroepen bespreken allerlei vragen en opmerkingen die leerlingen hebben ten aanzien van de schoolorganisatie, de regels op school, ervaringen en meningen van kinderen over bepaalde beslissingen die genomen zijn, suggesties voor activiteiten etc.

Er wordt uitdrukkelijk nooit over personen gesproken.

LOKALE OUDERCOMMISSIE KINDEROPVANG (LOC)

De Borghoek heeft een actieve LOC voor de kinderopvang, die actief meedenkt over:

 • het algemene beleid op het gebied van opvoeding, veiligheid en gezondheid;
 • de openingstijden;
 • het beleid voor het aanbieden van voorschoolse educatie;
 • de vaststelling of wijziging van een regeling inzake de behandeling van klachten;
 • prijswijzigingen voor kinderopvang.

De LOC komt zes keer per jaar bij elkaar en vergadert samen met Danique van Geel (pedagogisch medewerker plus).